رئیس عالی همایش : دکتر سید حسام الدین نبوی زاده(رئیس دانشگاه)
رئیس همایش
: دکتر جانمحمد ملک زاده
دبیر علمی همایش : دکتر حسین صادقی
دبیر اجرایی همایش
: دکتر جمشید محمدی

FEATURES