1- بوم شناسی گیاهان دارویی کشور و استا
2- طب سنتی و گیاهان دارویی
3- روشهای استخراج و عصاره گیری گیاهان دارویی
4- بررسی فیتو شیمیایی گیاهان دارویی

5- اثرات فیزیولوژیک ، فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک گیاهان دارویی
6- اثرات گیاهان دارویی بر ژنتیک و بیوشیمی موجودات زنده
7- تداخلات تغذیه ایی و گیاهان دارویی
8- میکروبیولوژی و گیاهان د ارویی
9- سیاست های پژوهشی و تجاری سازی گیاهان دارویی
10- جایگاه گیاهان دارویی در صنعت داروسازی
11- ملاحظات اخلافی در بکارگیری گیاهان دارویی

FEATURES