قابل توجه کلیه پزشکان(عمومی-متخصص-فوق تخصص) ، داروسازان و پیراپزشکان

همایش سراسری گیاهان دارویی دارای 13-17 امتیاز بازآموزی بر اساس رشته و تخصص می باشد. کلیه شرکت کنندگان ( با رائه مقاله / بدون ارائه مقاله ) که متقاضی دریافت امتیاز بازآموزی می باشند می بایست جهت پرداخت هزینه های مربوط و ثبت نام شرکت در همایش به سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی مراجعه نمایند.

FEATURES