محل برگزاری همایش: یاسوج- خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل-پردس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-سالن دکتر کنعانی


FEATURES