شرایط رزرو غرفه ها:

ابعاد غرفه ها:m2 3*3
بهای هر غرفه: 500000 تومان
به ازای هر سه متر فضای خریداری شده، غذای یک نفر در طول برگزاری همایش تأمین می شود.
برای شرکت های دانش بنیان و مؤسسات تحقیقاتی تخفیف در نظر گرفته می شود.
هزینه رزرو غرفه حداکثر تا 10 مرداد به شماره حساب 20367740 بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی به نام "تمرکز درآمد اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج" واریز کرده و فیش را به شماره تلفکس 07412235137 فکس نمایید.

FEATURES