یاسوج – خیابان شهید دکتر جلیل - پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – مرکز تحقیقات گیاهان دارویی – دبیرخانه همایش ملی کیاهان دارویی
تلفکس : 2235137 – 0741
Website : www.hmcong.yums.ac.ir
Email : hmcong91@yums.ac.ir
تلفن های ضروری:
دکتر جمشید محمدی(دبیر اجرایی همایش) 09107040572
دکتر حسین صادقی (دبیر علمی همایش) 09133012261

FEATURES